TOP produkty

Jak mám nakupovat?

Všeobecné smluvní podmínky
Ochrana osobních údajů
Všeobecné smluvní podmínky
Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodní podmínky

 

I. Obecná ustanovení a definice

 

 1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") se vztahují pouze na obchodní vztahy mezi kupujícím - spotřebitelem a internetovým obchodem https://www.popboy.cz/ (dále jen "prodávající"), kterým je společnost: SC Door s.r.o. , Malé Kosihy 2, Malé Kosihy, 943 61 , IČ: 54 215 285 , DIČ: SK2121604056 DIČ: SK2121604056.
 2. Všeobecné obchodní podmínky dále upravují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v aktuálním znění a jsou nedílnou součástí smlouvy.
 3. V případě uzavření spotřebitelské smlouvy ve smyslu § 52 a násl. Občanského zákoníku, uzavřené prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, se smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím řídí především ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.
 4. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavírané na dálku nebo smlouvy uzavírané mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů, občanský zákoník a zákon č. 89/2012 Sb. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 372/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Kupujícím (objednatelem) se rozumí osoba zaregistrovaná v systému, která odeslala elektronickou objednávku, zpracovanou systémem obchodu https://www.popboy.cz/ , po vlastní autorizaci, a jejíž zakoupené zboží nebo věcné služby neslouží k provedení zaměstnání, povolání nebo která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti.
 6. Elektronickou objednávkou se rozumí odeslaný elektronický formulář obsahující informace o kupujícím, seznam objednaného zboží z nabídky e-shopu a cenu tohoto zboží, zpracovaný systémem obchodu nebo e-mail zaslaný na adresu prodávajícího, obsahující informace o kupujícím (jméno a příjmení, úplnou a přesnou adresu, e-mail, telefonní číslo), předmět plnění - název zboží, množství a jeho cenu, místo dodání.

 

 II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 

 1. Platnost elektronické objednávky je podmíněna pravdivým a úplným vyplněním všech údajů a detailů požadovaných systémem při registraci nebo zadání objednávky. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami, které se týkají

Obchodních podmínek. Úplnou a kompletní elektronicky přijatou objednávku rovněž elektronicky potvrdíme.

 

 1. Všechny elektronicky přijaté objednávky jsou považovány za návrh kupní smlouvy.
 2. Prodávající akceptuje návrh kupujícího na uzavření smlouvy dodáním zboží kupujícímu.
 3. Smlouva uzavřená na dálku je smlouva mezi prodávajícím a kupujícím sjednaná a uzavřená výhradně prostřednictvím komunikace na dálku bez současné fyzické přítomnosti s využitím webových stránek a elektronické pošty.

 

smlouvou o prodeji zboží se rozumí smlouva, na jejímž základě kupující nabývá za úplatu určitou věc, zejména kupní smlouva. Kupní smlouva, na jejímž základě se uskutečňuje prodej zboží, vzniká závazným potvrzením objednávky v systému.

 

Prodávajícímu

 

potvrzená objednávka je považována za závaznou pro obě strany, pokud nedojde k porušení podmínek dohodnutých v okamžiku potvrzení objednávky.

 

 1. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v objednávce. Rozměry, hmotnosti a další údaje uvedené na našich webových stránkách nejsou závazné a vycházejí z údajů výrobců. Zavazujeme se dodat zboží pouze v bezvadném stavu a v souladu se specifikacemi nebo vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, odpovídajícím normám, pravidlům a předpisům platným ve Slovenské republice a také řádně vybavené slovenskými návody.
 2. Kupující se zavazuje objednané zboží převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu, s níž je výslovně seznámen před odesláním objednávky, uvedenou při jejím vytvoření.

 

III. Odstoupení od smlouvy

 

 1. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží bez udání důvodu v souladu s ustanovením čl. 2 zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího. Spotřebitel uplatní právo na odstoupení od smlouvy uzavřené s prodávajícím v listinné podobě. Spotřebitel může využít formulář pro odstoupení od smlouvy. Pokud se tak rozhodne, zašle nám spolu se zbožím písemné prohlášení o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro finanční vypořádání. V případě odstoupení od smlouvy se kupující zavazuje písemně informovat prodávajícího e-mailem a vrátit prodávajícímu zboží na náklady kupujícího, bez vad a v původním obalu. Prodávající se zavazuje zboží převzít a po kontrole vráceného zboží neprodleně vrátit kupujícímu zaplacenou částku.
 2. Zboží spolu s dokladem o koupi zašlete zpět do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy na adresu SC Door s.r.o., Malé Kosihy 2, Malé Kosihy, 943 61. Při vrácení zboží jej zašlete nepoužité a nepoškozené, včetně přiložené dokumentace, příslušenství apod. v původním obalu. Pokud jsou spolu se zbožím poskytovány dárky, bere kupující na vědomí, že darovací smlouva uzavřená mezi stranami je vázána na tuto kupní smlouvu. V případě, že kupující uplatní právo na odstoupení od kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i související poskytnuté dárky. Při odstoupení od kupní smlouvy nese zákazník veškeré poštovné za vrácení zboží. Prosíme, nezasílejte zboží na dobírku, takové zásilky nepřijímáme.
 3. Prodávající se zavazuje vrátit kupujícímu cenu zaplacenou za příslušné zboží do 14 kalendářních dnů ode dne doručení zásilky.

 

Finanční prostředky budou vráceny na číslo účtu uvedené kupujícím v odstoupení od smlouvy.

 

IV. Dodací podmínky

 

 1. Místem plnění smlouvy se rozumí bydliště /sídlo/ kupujícího uvedené v objednávkovém formuláři. Zboží bude prodávajícím dodáno s využitím služeb třetích osob /kurýrní společnosti/ .
 2. Dodání zboží je provedeno jeho předáním kupujícímu, případně poště nebo prvnímu dopravci k přepravě ke kupujícímu.
 3. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího pod podmínkou zaplacení kupní ceny v plné výši.
 4. Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu co nejdříve, tj. zpravidla od 1-5 dnů po obdržení objednávky.
 5. Zboží bude kupujícímu dodáno v běžných obalech, s výjimkou případů, kdy z povahy zboží nebo na základě dohody vyplývají zvláštní požadavky. 6. Prodávající se zavazuje: a) dodržet podmínky stanovené v čl. 1 odst. 1 této smlouvy:

dodat kupujícímu objednaný druh a množství zboží a za platebních podmínek platných v den odeslání objednávky.

dodat kupujícímu zboží vhodně zabalené tak, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy

 

Prodávající neodpovídá za:

 • pozdní dodání zboží způsobené poštou nebo přepravní společností
 • pozdní dodání zboží způsobené nesprávnou adresou příjemce
 • za poškození objednávky způsobené poštou nebo přepravní společností
 • nedodání zboží způsobené dodavatelem, případně výrobcem, v důsledku omezení nebo zrušení distribučních práv nebo jiných nepředvídatelných překážek

 

V. Kupní cena a platby

 

 1. Kupní cena je splatná nejpozději při převzetí zboží při dodání, od kurýra nebo na zvoleném místě.
 2. Přehled možných způsobů úhrady - kupující zaplatí za dodání zboží:a) Slovenská GLS - při převzetí zboží na dobírku.
 • b) Prodávající - uhradí kupní cenu na dohodnutém místě.
 • c) Prodávajícímu - zaplatí celou částku bankovním převodem nebo vkladem na bankovní účet před dodáním zboží.

V případě platby bankovním převodem nebo vkladem na bankovní účet bude zásilka odeslána až po připsání částky na bankovní účet.

 1. Není-li cena za dodávané výrobky uhrazena v plné výši, má prodávající právo pozastavit dodání zboží až do uhrazení celé částky.

 

Vi. Náklady na dodání a balení

 

 1. Společnost SC Door s.r.o. si neúčtuje balné.
 2. Rozvoz zboží je zajišťován po celém území Slovenska. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s dodáním zboží ve výši stanovené v závislosti na hodnotě objednaného zboží. Ceny už zahŕňajú dane.
 3. V případě osobního odběru se náklady na dodání neúčtují.

 

 

VII. Záruční podmínky a reklamační řízení, dokumenty

 

 1. Prodávající dodá kupujícímu spolu se zbožím veškeré příslušné doklady vztahující se ke zboží, tj. doklad o koupi, návod k použití.
 2. Pro zboží zakoupené u společnosti SC Door s.r.o. . poskytujeme kupujícímu-fyzické osobě záruční dobu v délce 24 měsíců dle ustanovení občanského zákoníku. Doklad o koupi a vyplněný záruční list jsou dokladem pro uplatnění reklamace.
 3. Prodávající odpovídá za vady prodaného zboží, které se projeví v záruční době a jsou způsobeny výrobní vadou.
 4. Záruka se nevztahuje na vady způsobené neodborným a nevhodným zacházením, používáním v rozporu s návodem k použití a na vady způsobené nadměrným mechanickým opotřebením. Záruka se rovněž nevztahuje na škody způsobené vyšší mocí, přírodní katastrofou, násilným poškozením, povětrnostními podmínkami nebo provozem v extrémních a nestandardních podmínkách.
 5. Pro uplatnění reklamace je třeba předložit nebo zaslat reklamované zboží nebo jeho část. K reklamaci musí být přiložena faktura a originál záručního listu. Zboží zašlete nebo doručte na adresu:

 

SC Door s.r.o., Malé Kosihy 2, Malé Kosihy, 943 61.

 

 1. Prodávající neodpovídá za pozdní dodání zboží způsobené kurýrní společností nebo uvedením nesprávné adresy kupujícího. Kupující je povinen zboží po převzetí od dopravce/kurýra důkladně zkontrolovat.
 2. Reklamace případného nedodání zboží zaviněného kurýrem musí být v těchto případech uplatněna přímo u kurýrní společnosti.
 3. Reklamace mechanického poškození zboží způsobeného přepravní, kurýrní společností je kupující povinen neprodleně po zjištění nahlásit prodávajícímu a přepravní společnosti.
 4. Upozorňujeme kupující, že je povinen výrobek prohlédnout ihned po jeho převzetí. Je povinen výrobek rozbalit, zkontrolovat jeho kompletnost a všechny jeho součásti.

 

Pokud je zjištěno mechanické poškození výrobku nebo obalu výrobku, je kupující povinen.

povinen za přítomnosti dopravce sepsat záznam o poškození. Kupující buď uvede své výhrady do přejímacího protokolu, nebo sepíše s dopravcem protokol o poškození. Za škody vzniklé během přepravy odpovídá dopravce, neboť veškeré zboží je pojištěno. Na základě sepsaného zápisu bude zákazníkovi po uzavření reklamace škody s dopravcem poskytnuta příslušná sleva nebo dodán nový výrobek. Rovněž v případě zjištění neúplného obalu musí kupující při doručení kurýrem sepsat na místě reklamační protokol o neúplném obalu. Naší snahou je, aby výrobky byly dodány bez vad a v pořádku, a tím, že jsou všechny výrobky pojištěny, nemůže být vina na straně kupujícího ani naší společnosti.

 

Reklamace mechanického poškození výrobku, nekompletnosti výrobku nebo jiných vad výrobku, které nebyly zjevné při převzetí zásilky, musí být uplatněny ihned po převzetí zásilky, nejpozději však do 5 dnů od převzetí zásilky. Pozdější reklamace tohoto druhu již nemohou být přijaty.

 

V případě, že kupující nesepsal s dopravcem reklamační protokol nebo záznam o škodě, vrátí kupující takový výrobek prodávajícímu a prodávající sepíše s dopravcem reklamační protokol. Upozorňujeme však, že v těchto případech je velmi obtížné prokázat, kdo mechanické poškození výrobku nebo jeho nekompletnost způsobil, neboť dopravce se hájí tím, že kupující od něj převzal kompletní výrobek bez poškození, což potvrdil svým podpisem.

 

VIII. Zásady ochrany osobních údajů

 

 1. SC Door s.r.o. , se plně řídí zákonem č. 122/2013 Sb. O ochraně osobních údajů v informačních systémech. Naše společnost respektuje vaše soukromí. Abychom vám však mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některé vaše osobní údaje. Ty chráníme před zneužitím a zaručujeme, že nikdy neposkytneme třetí osobě vaše kontaktní údaje a údaje o vašich nákupech.
 2. Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech za výše uvedených podmínek. Registrací jako zákazník, žadatel o newsletter, účastník průzkumu a dalšími formami registrace berete na vědomí, že můžete být e-mailem informováni o novinkách v našem internetovém obchodě. Pokud si již nepřejete tyto informace dostávat, máte možnost jejich zasílání kdykoli ukončit postupem uvedeným v každé e-mailové zprávě
 3. Úroveň ochrany osobních údajů deklaruje správce v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů
 4. Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s podmínkami zpracování osobních údajů prodávajícím nebo zpracovatelem ve smyslu tohoto článku. Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména jejich získávání, shromažďování, šíření, zaznamenávání, uspořádávání, zpracování nebo pozměňování, vyhledávání, nahlížení, úprava, kombinování, přemísťování, používání, uchovávání, blokování, likvidace, přeshraniční přenos, zpřístupňování, poskytování nebo zveřejňování. Kupující má právo požadovat opravu osobních údajů a jejich doplnění, jakož i jejich blokování, dále může požadovat informaci o tom, zda jsou jeho údaje zpracovávány, informaci o zdroji, ze kterého správce získal osobní údaje ke zpracování, jakož i vysvětlení a odstranění závadného stavu
 5. Zpracování osobních údajů zahrnuje přeshraniční předávání osobních údajů v rámci členských států Evropské unie
 6. Identifikační údaje prodávajícího jako provozovatele jsou uvedeny v článku I těchto VOP.
 7. Osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu:

za účelem zpracování objednávky:

 • - oslovení
 • - Jméno a příjmení,
 • - datum narození,
 • - adresa trvalého bydliště,
 • - telefonní číslo,
 • - e-mailová adresa,
 • - doručovací adresa (pokud se liší od adresy trvalého bydliště),
 • - číslo bankovního účtu (bankovní spojení).

 

 1. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje získané od kupujícího jsou přísně důvěrné, budou použity pro účely kupní smlouvy, plnění závazků z ní vyplývajících a s ní souvisejících, pro vytvoření databáze klientů. Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými právními předpisy Slovenské republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů.
 2. Prodávající nebo Zprostředkovatel nezpřístupní ani neposkytne osobní údaje žádné třetí osobě s výjimkou osoby, která zajišťuje dodání Zboží kurýrní společnosti GLS nebo jiné spediční společnosti, osoby, která zajišťuje platby v souvislosti s Kupní smlouvou, a účetní, která vede účetnictví společnosti. Osobní údaje Kupujícího nebudou poskytnuty třetím osobám - jiným subjektům za účelem zasílání reklamních materiálů.

 

Osobní údaje jsou uloženy v zabezpečené databázi. Osobní údaje budou zpracovávány manuálně (zaměstnanci prodávajícího) a automaticky (zaměstnanci).

Práva kupujícího jako subjektu údajů při zpracování osobních údajů jsou uvedena v § 28 zákona o ochraně osobních údajů. Subjekt údajů má za podmínek stanovených v tomto zákoně tato práva

 

Zákon o ochraně osobních údajů, zejména právo na základě písemné žádosti správce:

- požádat o potvrzení, zda jsou či nejsou zpracovávány osobní údaje, které se ho týkají,

- požadovat v obecně srozumitelné formě informace o zpracování osobních údajů v informačním systému ,

- požadovat v obecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, z něhož získal své osobní údaje ke zpracování,

- požadovat v obecně srozumitelné formě seznam svých osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,

- požadovat opravu nebo likvidaci svých nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,

- požadovat likvidaci svých osobních údajů, jejichž účel zpracování již pominul; pokud jsou předmětem zpracování úřední dokumenty obsahující osobní údaje, může požadovat jejich vrácení,

- požadovat likvidaci svých osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení zákona,

- požadovat blokování svých osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím doby jeho platnosti, pokud správce zpracovává osobní údaje na základě souhlasu subjektu údajů,

- vznést námitku proti zpracování, použití nebo zpřístupnění osobních údajů pro účely přímého marketingu.

 

Dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem o ochraně osobních údajů při zpracování osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky, Hraničná12, 82007 Bratislava 27.

 

IX. Závěrečná a přechodná ustanovení

 

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky, pokud se strany nedohodnou jinak.
 2. Podáním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení Všeobecných obchodních podmínek a Reklamačního řádu ve znění platném ke dni podání této objednávky.
 3. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí těmito VOP a příslušnými ustanoveními právních předpisů Slovenské republiky, zejména ustanoveními zákona č. 40/1964 Z. z., občanského zákoníku, zákona č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího, zákonem č. 102/2014 Sb. obchodní zákoník.
 4. Dozorovým orgánem je Slovenská obchodní inspekce (SOI), Inspektorát SOI pro Nitranský kraj , Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1, oddělení dozoru.

tel. 037/772 02 16

 

Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, lze řešit prostřednictvím alternativního řešení spotřebitelských sporů ve smyslu zákona č. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů. V takovém případě se Kupující, který je spotřebitelem, může obrátit na subjekt alternativního řešení sporů, kterým je například Slovenská obchodní inspekce www.soi.sk/sk/Novinky-SOI.soi nebo jiná oprávněná právnická osoba. Úplný seznam subjektů alternativního řešení sporů vede Ministerstvo hospodářství Slovenské republiky (www.mhsr.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-iir/).

 

OCHRANA ÚDAJŮ

 1. Společnost SC Door s.r.o. se plně řídí zákonem č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech. Naše společnost respektuje vaše soukromí. Abychom vám však mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některé vaše osobní údaje. Ty chráníme před zneužitím a zaručujeme, že nikdy neposkytneme třetí osobě vaše kontaktní údaje a údaje o vašich nákupech.
 2. Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech za výše uvedených podmínek. 3. Registrací jako zákazník, žadatel o zasílání novinek, účastník průzkumu a dalšími formami registrace berete na vědomí, že můžete být informováni o novinkách v našem internetovém obchodě prostřednictvím e-mailu. Pokud si již nepřejete tyto informace dostávat, máte možnost jejich zasílání kdykoli ukončit postupem uvedeným v každé e-mailové zprávě.
 3. Náš internetový obchod si vyhrazuje právo zrušit záruku bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem. Pouze v tomto případě se uplatní výše uvedená pravidla pro nakládání s údaji.

 

Podmínky vrácení Česká republika, Slovensko, Madarsko

 

 1. Kupující je oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží v souladu s ustanoveními zák. čj. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího. Spotřebitel uplatní právo na odstoupení od smlouvy u prodávajícího v listinné podobě. Spotřebitel může použít formulář pro odstoupení od smlouvy. Pokud se takto rozhodnete, zašlete nám spolu se zbožím písemné prohlášení o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro finanční vypořádání. V případě odstoupení od smlouvy se kupující zavazuje, a to písemně, oznámit to prodávajícímu elektronickou poštou a vrátit zboží na vlastní náklady prodávajícímu bez závad a v původním obalu. Prodávající se zavazuje převzít zboží a po zkontrolování vráceného zboží neprodleně vrátit kupujícímu zaplacenou částku.
 2. Zboží zašlete spolu s dokladem o koupi nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zpět na adresu SC Door s.r.o., Malé Kosihy 2, Malé Kosihy, 943 61. Při vrácení zasílejte prosím zboží nepoužité, nepoškozené včetně přiložené dokumentace, příslušenství a pod. v původním obalu. Pokud jsou spolu se zbožím poskytovány dárky, kupující bere na vědomí, že darovací smlouva uzavřená mezi smluvními stranami se váže na tuto kupní smlouvu. V případě, že kupující využije právo na odstoupení od kupní smlouvy, darovací smlouva ztrácí účinnost a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit s ním související poskytnuté dárky. Při odstoupení od smlouvy zákazník nese veškeré poštovné náklady na vrácení zboží. Zboží nezasílejte na dobírku, takové zásilky nepřebíráme.
 3. Prodávající se zavazuje vrátit kupujícímu cenu zaplacenou za příslušné zboží ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne doručení zásilky.

 

Finanční prostředky se vracejí na číslo účtu uvedené kupujícím v odstoupení od koupě.

Ochrana osobních údajů
Ochrana osobných údajov

1. Spoločnosť SC Door s.r.o., sa v plnej miere riadi zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Naša spoločnosť rešpektuje Vaše súkromie. Aby  sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme však poznať niektoré vaše osobné údaje. Tieto chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.

 

2. Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky, účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie potvrdzujete, že môžete byť informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.

 

3. Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom. Iba v takom prípade naplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.